Vedtekter

VEDTEKTER FOR BORETTSLAGET SAKSARHAUGEN TERRASSE
TILKNYTTET BERGEN OG OMEGN BOLIGBYGGELAG
Vedtatt på konstituerende Generalforsamling 24.02.1987
Korrigert på ekstraord. Generalforsamling 19.10.87
Korrigert på ekstraord. Generalforsamling 12.09.89
Korrigert på ekstraord. Generalforsamling 30.03.95
Korrigert på ekstraord. Generalforsamling 26.04.00
Korrigert på ekstraord. Generalforsamling 00.10.00

§ 1. Navn , lagsform, formål og forretningskontor

BORETTSLAGET SAKSARHAUGEN TERRASSE er et andelslag som har til formål å skaffe andelseierne bolig ved å erverveeller forestå oppføringen av boligbygg og leie ut boliger i slike bygg til andelseierne.

Laget har dessuten til formål å erverve eller forestå oppføringen av andre bygg enn boligbygg (herunder garasjer) når de skal brukes til felles formål for andelseierne, eller når utleie av lokalene i slike bygg skal skje i sammenheng med lagets øvrige virksomhet.

Videre har laget til formål å delta i, organisere og forvalte andre tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser.

Forretningskontoret er i Bergen Kommune.

Borettslaget er tilknyttet Bergen og Omegn Boligbyggelag som er forretningsfører.

§ 2. Andeler-Ansvar

Andelene skal vare på ett hundre kroner.

Andelseierne har ikke personlig ansvar for lagets forpliktelser.

§ 3. Andelseiere

Bare andelseiere i boligbyggelaget og bare enkeltpersoner (fysiske personer) kan være andelseiere i borettslaget. Ingen enkeltpersoner (fysiske personer) kan eie mer enn en andel.

Likevel kan staten, en kommune, et boligbyggelag eller annen institusjon eller sammenslutning med samfunnsnyttig formål tilsammen eie 13 % av andelene i borettslaget. Jf.lov om brl. § 13, 4. ledd. Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) kan eie 5 andeler. med tilknyttet leierett til leilighet nr. 7, 28, 59, 51 og 67. Videre eier BBB 9 andeler med tilknyttet 1 eierett som bare skal brukes for innvandrer- / flyktningefamilier.

Dessuten kan boligbyggelaget tegne og eie andeler i samsvar med § 5 i lov om borettslag.

Andre enn ektefeller eller personer som i minst to år naturlig har utqjort en husstand, kan ikke tegne andel sammen eller erverve den i fellesskap på annen måte enn ved arv. Har flere arvinger i fellesskap eller et dødsbo ervervet andel, kan borettslaget pålegge arvingene eller dødsboet innen seks måneder etter pålegget er mottatt å overdra andelen med borettsinnskudd til en person som styret godkjenner.

Enhver andelseier skal få utlevert et eksemplar av vedtektene og andelsbevis.

§ 4. Overføring av andel

En andelseier har rett til å overdra sin andel etter reglene i lov om borettslag §§ 15 og 16.

Andelseier som ikke har betalt borettsinnskudd, kan bare overdra andelen til en person som styret utpeker dersom ikke styret gir samtykke til annet.

Knytter det seg borettsinnskudd til andelen, kan andelen ikke gyldig overdras eller erverves uten at erververer samtidig overtar borettsinnskuddet.

§ 5. Godkjenning av ny andelseier

Den som har ervervet en andel, må godkjennes av styret for at ervervet skal bli gyldig overfor laget.

Styret skal nekte godkjenning dersom ervervet vil være i strid med § 3 i disse vedtekter, jfr. § 13 i lov om borettslag.

Styret kan nekte godkjenning når det er saklig grunn til det.

Godkjenning kan – utenom de tilfeller som er nevn i annet ledd- ikke nektes dersom andelen er ervervet av andelseieren eller andelseierens ektefelles slektninger i rett opp-eller nedstigende linje, søsken, adoptivbarn eller andre som faktisk står i adoptivbarns stilling, eller av noen som andelseieren i minst to år har hatt felles husstand med eller hadde felles husstand med da han døde. Heller ikke kan godkjenning nektes når overdragelsen er et nødvendig ledd i. bytte av boliger, og den tidligere andelseier skal ta i varig bruk som bolig den bolig han får ved byttet.

Nekter styret å godkjenne erververen som andelseier, skal det gi ham og overdrageren skriftlig melding om dette innen 30 dager etter at det mottok søknaden om godkjenning. I meldingen skal gis opplysinger om grunnen til avslaget og om at dette er endelig dersom søksmål ikke er reist innen 30 dager etter at melding er mottatt.

Har styret ikke innen fristen gitt melding med opplysinger som nevnt i fjerde ledd, er erververen å anse som godkjent. Godkjenning kan trekkes tilbake innen et år dersom opplysinger av betydning for godkjenning er uriktige eller holdt tilbake, og erververen har eller burde hatt kjennskap til dette.

Når en andel skifter eier, skal den nye eier gi melding om dette til borettslaget, selv om styrets godkjenning ikke er nødvendig.

§ 6. Forkjøpsrett 

Dersom andel overdras, har andelseierne i borettslaget og dernest de øvrige andelseierne i boligbyggelaget – utpekt av styret i boligbyggelaget-forkjøpsrett.

Borettslaget styre skal dra omsorg for at de som er nevnt i første ledd får høve til å gjøre forkjøpsretten gjeldende innen 30 dager etter at borettslaget har mottatt søknad som nevnt i § 5 fjerde ledd, eller en annen skriftlig melding om at andel er eller ønskes overført på nærmare oppgitte prisvilkår.

Blir andel overført på gunstigere vilkår for erververen enn det som er opplyst i meldingen eller blir andelen overført senere enn 4 måneder etter at meldingen er mottatt, skal ny melding sendes og forkjøpsrett kan ikke gjøres gjeldende ved overføring av andel

 1. til person som er nevnt i § 5 tredje ledd annet punktum.
 2. ved slikt bytte av bolig som nevnt i § 5 tredje ledd tredje punktum.
 3. fra person som blir skaffet bolig eller tomt av kommunen mot å overføre andelen til den som kommunen peker ut.

Borettslagets styre bestemmer på grunnlag av BOB’s ansiennitetsregler hvilken andelseier som skal få overta andelen. Jfr. vedtektene § 16.

Andelseier som vil overta ny andel, må stille sin tidligere andel til rådighet for borettslaget. Det gjelder selv om andelen tilhører flere. Styret tildeler denne andel etter reglene i annet og tredje ledd.

Dersom andel overdras eller blir stilt til rådighet etter fjerde ledd og ingen andelseier i borettslaget er interessert i å overtaandelen, utpeker styret i boligbyggelaget den som skal få overta andelen.
Løsningssummen skal være betalt innen 2 måneder etter at søknad eller melding som nevnt i annet ledd er mottatt av laget, likevel slik at oppgjør ikke kan kreves før en måned etter at løsningssummen er endelig fastsatt. Når det ikke er til vesentlig ulempe, kan borettslaget likevel bestemme at den forkjøpsberettigede skal betale et rimelig forskudd etter at forkjøpsretten er brukt.

§ 7. Styret

Laget skal ha et styre som skal bestå av en leder og 4 andre medlemmer med to varemedlemmer.

Funksjonstiden for leder og de øvrige styremedlemmer er to år, dog slik at 2 av medlemmer etter loddtrekning trer ut etter første driftsår. Varemedlemmer velges for et år. Styremedlem og varemedlem kan gjenvelges.

Boligbyggelaget har rett til å oppnevne ett styremedlem. Ellers velger generalforsamlingen styremedlemmer og varemedlemmer, se dog lov om borettslag § 8, annet ledd. Lederen velges ved særskilt valg. Styret velger nestleder og sekretær blant sine medlemmer.

§ 8. Styrets vedtak 

Styret kan treffe vedtak når minst 3 medlemmer er tilstede og minst 3 stemmer for vedtaket.

Styret kan ikke uten at generalforsamlingen med mist to tredjedeler av de avgitte stemmer har samtykket:

 1. Ombygge, påbygge eller rive de hus laget eier, bygge nye boliger, selge eller kjøpe fast eiendom eller på annen vesentlig måte endre bebyggelsen eller tomten.
 2. gjennomføre tiltak i samsvar med de formål som er nevn i § 1, tredje ledd når tiltaket fører med seg økonomisk ansvar eller utlegg for laget på mer enn 5% av den årlige husleie.

Styret skal føre protokoll over sine forhandlinger. Denne skal underskrives av de fremmøtte styremedlemmer. Jfr. brl. § 44.

§ 9. Firmategning

Lederen (nestlederen) og et styremedlem i felleskap tegner lagets firma. Styret kan gi prokura.

§ 10. Generalforsamling 

Den øverste myndighet i borettslaget utøves av generalforsamlingen.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen 6 måneder etter utgangen av regnskapsåret. Jfr. brl. § 54.

Ekstraordinær generalforsamling holdes når styret eller boligbyggelaget finner det nødvendig. Likeså skal generalforsamlingen innkalles når revisor eller minst en tiendedel, dog minst tre, av andelseierne skriftlig krever det, og samtidig oppgir hvilke saker som ønskes behandlet.

Innkalling til generalforsamling skal skje skriftlig til medlemmene med varsel på minst 8, høyst, 20 dager. Det skal dessuten gis skriftlig melding til boligbyggelaget. Ekstraordinær generalforsamling kan likevel, om det er nødvendig, innkalles med kortere frist som dog skal være minst tre dager.

Saker som en andelseier ønsker behandlet på den ordinære generalforsamling, skal nevnes i innkallingen når det settes fram krav om det senest åtte uker for generalforsamlingen.

Skal et forslag som etter lov om borettslag må vedtas med minst to tredjedels flertall, kunne behandles, må hovedinnholdet være nevnt i innkallingen.

§ 11. Saker som skal behandles på ordinær generalforsamling 

På den ordinære generalforsamling skal disse sakene behandles:

 1. Konstituering.
 2. Årsmelding fra styret.
 3. Årsoppgjøret, og i denne sammenheng spørsmål om anvendelse av overskudd eller dekning av tap.
 4. Valg av styremedlemmer og varemedlemmer, jfr. Vedtektene § 7.
 5. Eventuell godtgjørelse til styret.
 6. Andre saker som er nevnt i innkallingen..
§ 12.Møteledelse, avstemming og protokoll

Generalforsamlingen  ledes av lederen i Styret, jfr. ellers brl. § 57, 3. avsnitt.

Med de unntak som følger av loven eller vedtektene, jfr. §§ 8 og 14, avgjøres alle saker med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet gjør møtelederens stemme utslaget. Har han ikke stemt., eller det gjelder valg, avgjøres saken ved loddtrekning.

Det skal under møteleders ansvar føres protokoll over alle saker som behandles og alle vedtak som treffes av generalforsamlingen. Protokollen skal underskrives av møteleder, referent og minst to av de tilstedeværende andelseiere valgt av generalforsamlingen, jfr. ellers brl. § 57, siste avsnitt.

§ 13. Revisor 

Borettslagets revisor skal være den som til enhver tid er valgt til revisor i boligbyggelaget.

§ 14. Endringer i vedtektene

Endringer i borettslagets vedtekter kan bare besluttes av generalforsamlingen med minst to tredjedeler av de avgitte stemmer.

Endringer i vedtektene er ikke gyldige uten samtykke fra boligbyggelaget.

§ 15. Forholdet til borettslovene 

For så vidt ikke annet følger av disse vedtekter, gjelder reglene i lov om borettslag av 4. februar 1960, jfr lov om boligbyggelag av samme dato med senere endringer.

§ 16. Overdragelse av borett, oppgjør m.v.

Ledig bolig tildeles i samsvar med gjeldende ansiennitetsregler i BOB, jfr. vedtektenes § 6. Overdragelse kan bare skje i samsvar med vedtektene §§ 4 og 5. BOB foretar oppgjør for innskudd, utferdiger ny leiekontrakt, transporterer andelsbrev m.v. Andelseier må deponere andelsbrevet og partialobligasjonen hos BOB som sikkerhet. for at forpliktelser oppfylles, jfr. husleiekontraktens pkt, 4,6. BOB utsteder depoterklæring til andelseierne. Boligen skal ved fraflytting overlates i vel vedlikeholdt og i rengjort stand, jfr. husleiekontraktens pkt. 11.

Overdragelse av bolig i familieforhold eller ved bytte i samsvar med vedtektene § 5,2. ledd: Oppgjør skal også i slike tilfeller ordnes gjennom BOBs kontor på grunnlag av særskilt avtale mellom partene. I samråd med styret kontrollerer BOB at det ikke settes urimelige vilkår ved slik overdragelse.

§ 17. Dugnadsarbeid

Med dugnadsarbeid foreståes her arbeid som andelseierne gratis eller mot godtgjørelse/refusjon av leie utfører på borettslagets eiendom eller i tilknytning til tiltak som har sammenheng med andelseiernes bointeresser, jfr. vedtektenes § 1, 3.avsnitt. Slikt arbeid kan være:

 1. Opparbeidelse av grøntanlegg, andre utomhusanlegg, fellesrom o.l.
 2. Vedlikehold av de samme anlegg.
 3. Organisering og forvaltning av bomiljøtiltak.

Borettslagets styre har rett og plikt til å igangsette arbeid/tiltak som nevnt foran, jfr. brl. § 46.

Andelseier som deltar i slikt arbeid, kan få godtgjørelse/refusjon av leie som etter styrets skjønn tilsvarer verdier av det utførte arbeidet. Andelseiere som ikke deltar i slikt arbeid, kan av styret pålegges å betale et beløp som etter styrets skjønn tilsvarer verdien av det ikke utførte arbeidet. Unnlatelse av å betale utlignet beløp har samme virkning som manglende husleiebetaling.

§ 18. Parkering 

Borettslagets styre fastsetter regler for parkering og bruk av kjøretøyer innenfor lagets eiendom. I den utstrekning det er nødvendig å få politiets eller andre myndigheters tillatelse til regulering, sørger styret for å innhente tillatelse. Styret skal også sørge for de nødvendige skilter og materiell til regulering.

Ingen må foreta parkering eller bruke motorkjøretøyer innenfor borettslagets område på en slik måte at det virker sjenerende eller volder ulemper f.eks. ved sperring av adkomst veier, støy og motorlarm eller eksos. Motorkjøretøyer som er feilparkert eller parkert slik at de volder ulempe, kan fjernes ved beslutning fra styret eller den som styret bemyndiger.

Andelseierne plikter nøye å følge de regler som er fastsatt av styret for parkering og bruk av motorkjøretøyer innenfor borettslagets område. Brudd på disse regler av andelseierne eller deres husstandsmedlemmer får samme virkning som brudd på husordensreglene forøvrig, og kan bl.a. føre til oppsigelse av leieforholdet.